تعداد آیتم: ۰
جمع کل: ۰ ریـال
تخفیف: ۰ ریـال
مبلغ قابل پرداخت: ۰ ریـال
» خرید نهایی
11:58   چهارشنبه 03 مرداد 1403
کاربر گرامی ، خوش آمدید...  (ثبت نام كاربر  |  ورود به سايت)
فروشگاه نخ و نقشه تابلوفرش پرند
تعداد آیتم: ۰
جمع کل: ۰ ریـال
تخفیف: ۰ ریـال
مبلغ قابل پرداخت: ۰ ریـال
» خرید نهایی
  • خاتم کد:(117)

   تعداد گره 520 تعدادرج 380 رجشمار 46 عرض 80 سانت طول 58 سانت مقاط 16/46 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • مدینه منوره

   تعداد گره 700 تعدادرج 511 رجشمار 46 عرض 107 سانت طول 78 سانت مقاط 29/8 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • اسما حسنی کد: (118)

   تعداد گره 700 تعدادرج 500 رجشمار 46 عرض 106 سانت طول 76 سانت تعداد رنگ 28 مقاط 29/17 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • زمزم (کد : 113)

   تعداد گره 500 تعدادرج 350 رجشمار 46 عرض 76 سانت طول 53 سانت مقاط 14/58 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • تبارک (کد :110 )

   تعداد گره 560 تعدادرج 350 رجشمار 46 عرض 85 سانت طول 53 سانت مقاط 16/33 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ذبح اسماعیل

   تعداد گره 490 تعدادرج 720 رجشمار 46 عرض 75 سانت طول 110 سانت مقاط 29/40 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • مسجد نبی بزرگ

   تعداد گره 560 تعدادرج 420 رجشمار 46 عرض 85 سانت طول 64 سانت مقاط 19/6 - نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد رزاق

   تعداد گره 200 تعدادرج 300 رجشمار 46 عرض 30 سانت طول 45 سانت مقاط 5 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد ملک

   تعداد رج 250 تعداد گره 360 رجشمار 46 قد 38 سانت عرض 55 سانت مقاط 7/50 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد ندا

   تعداد گره 200 تعدادرج 300 رجشمار 46 عرض 30 سانت طول 45 سانت مقاط 5 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد صدف

   تعداد رج 182 تعداد گره 672 رجشمار 46 قد 28 سانت عرض 102 سانت مقاط 10/20 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد میعاد

   تعداد رج 280 تعداد گره 485 رجشمار 46 قد 45 سانت عرض 73 سانت مقاط 11/32 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد سبحان

   تعداد رج 298 تعداد گره 638 رجشمار 46 قد 45 سانت عرض 97 سانت مقاط 15/85 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد نصرت

   تعداد رج 256 تعداد گره 451 رجشمار 46 قد 39 سانت عرض 68 سانت مقاط 9/63 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد مطهر

   تعداد رج 340 تعداد گره 700 رجشمار 46 قد 52 سانت عرض 106 سانت مقاط 19/84 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • حدیث الهی

   عداد گره 340 تعدادرج 700 رجشمار 46 عرض 52 سانت طول 106 سانت مقاط 13/17 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد رضوان

   تعداد گره 380 تعدادرج 550 رجشمار 46 عرض 57 سانت طول 83 سانت مقاط 17/42 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ایمان

   تعداد گره 250 تعدادرج 420 رجشمار 46 عرض 38 سانت طول 68 سانت مقاط 8/75 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • استجابت

   تعداد گره 301 تعدادرج 500 رجشمار 46 عرض 45 سانت طول 76 سانت مقاط 12/55 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • کوثر پوستی

   تعداد گره 286 تعدادرج 418 رجشمار 46 عرض 44 سانت طول 63 سانت مقاط 9/97 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد شمسا

   تعداد گره 282 تعدادرج 531 رجشمار 46 عرض 43 سانت طول 81 سانت مقاط 12/48 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد محیا

   تعداد گره 650 تعدادرج 300 رجشمار 46 عرض 99 سانت طول 46 سانت مقاط 16/25 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد فردوس

   تعداد گره 278 تعدادرج 420 رجشمار 46 عرض 42 سانت طول 63 سانت مقاط 9/73 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد نصیر

   عداد گره 380 تعدادرج 520 رجشمار 46 عرض 57 سانت طول 79 سانت مقاط 16/47 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد عرفان

   تعداد گره 450 تعدادرج 330 رجشمار 46 عرض 68سانت طول 50 سانت مقاط 12/38 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد تلآلو

   تعداد گره 662 تعدادرج 234 رجشمار 46 عرض 100 سانت طول 48 سانت تعداد مقاط 12.9 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • طهورا

   تعداد گره 800 تعدادرج 370 رجشمار 46 عرض 121 سانت طول 56 سانت تعداد مقاط 24.7 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد کد 355

   تعداد گره 370 تعدادرج 520 رجشمار 46 عرض 56 سانت طول 79 سانت مقاط 16/04 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • نور علی نور

   تعداد گره 391 تعدادرج 700 رجشمار 46 عرض 58 سانت طول 105 سانت مقاط 22/81 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • حمد50*70

   تعداد گره 370 تعدادرج 500 رجشمار 46 عرض 56 سانت طول 76 سانت مقاط 15/42 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد کوثر طلایی

   تعداد گره 612 تعدادرج 270 رجشمار 46 عرض 93 سانت طول 41 سانت تعداد رنگ 32 مقاط 13.8 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد توحید طلایی

   تعداد گره 612 تعدادرج 270 رجشمار 46 عرض 93 سانت طول 41 سانت تعداد رنگ 32 مقاط 13.8 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد کوثر

   تعداد گره 300 تعدادرج 450 رجشمار 46 عرض 46 سانت طول 68 سانت مقاط 11/25 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد مروارید

   تعداد گره 600 تعدادرج 290 رجشمار 46 عرض 91 سانتت طول 44 سانت نخ مصرفی مرینوس و ابریشم مقاط 14.5

   تومان

  • وان یکاد ترنم

   تعداد گره 700 تعدادرج 350 رجشمار 46 عرض 107سانت طول 54سانت نخ مصرفی مرینوس و ابریشم مقاط 20.41

   تومان

  • چهار قل پوستی عرضی

   تعداد گره 300 تعدادرج 700 رجشمار 46 عرض 45 سانت طول 107 سانت مقاط 17/50 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد نسخ

   تعداد گره 252 تعدادرج 655 رجشمار 46 عرض 38 سانت طول 100 سانت مقاط 13/76 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ون یکاد طاها (کد :109)

   تعداد گره 278 تعدادرج 708 رجشمار 46 عرض 42 سانت طول 108 سانت مقاط 16/41 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ون یکاد کیمیا

   تعداد گره 1230 تعدادرج 370 رجشمار 46 عرض 190 سانت طول 57 سانت تعداد رنگ 64 مقاط 37/93 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد طلایی (115)

   تعداد گره 361 تعدادرج 460 رجشمار 46 عرض 55 سانت طول 70 سانت مقاط 13/80 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • حمد و ون یکاد

   تعداد گره 400 تعدادرج 600 رجشمار 46 عرض 60 سانت طول 90 سانت مقاط 20 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ون یکاد تذهیب

   تعداد گره 410 تعدادرج 805 رجشمار 46 عرض 62 سانت طول 122 سانت مقاط 27/51 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • وان یکاد ثمین (111)

   تعداد گره 300 تعدادرج 550 رجشمار 46 عرض 46 سانت طول 83 سانت مقاط 13/75 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ون یکاد مهر1

   تعداد گره 370 تعدادرج 600 رجشمار 46 عرض 55 سانت طول 90 سانت مقاط 18/50 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ون یکاد مهر2

   تعداد گره 360 تعدادرج 483 رجشمار 46 عرض 54 سانت طول 72 سانت مقاط 14/49 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ون یکاد مشکات کد:(122)

   تعداد گره 350 تعدادرج 560 رجشمار 46 عرض 53 سانت طول 85 سانت مقاط 16.33 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • ون یکاد مبین

   تعداد گره 384 تعدادرج 520 رجشمار 46 عرض 57 سانت طول 78 سانت مقاط 16/64 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • آیت الکرسی پوستی

   تعداد گره 306 تعدادرج 600 رجشمار 46 عرض 46 سانت طول 91 سانت مقاط 15/30 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   تومان

  • الله

   تعداد گره 266 تعدادرج 420 عرض 39 سانت طول 63 سانت

   تومان

  • وان یکاد سنا

   تعداد گره 540 ، تعدادرج 400، رجشمار 46 ، عرض 82سانت، طول 60سانت، مقاط 18، نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   4,250,000 تومان


   1  


تمامي حقوق اين سايت متعلق به تابلو فرش پرند مي باشد
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط پورتال فراتک