تعداد آیتم: ۰
جمع کل: ۰ ریـال
تخفیف: ۰ ریـال
مبلغ قابل پرداخت: ۰ ریـال
» خرید نهایی
22:18   سه شنبه 01 خرداد 1397
کاربر گرامی ، خوش آمدید...  (ثبت نام كاربر  |  ورود به سايت)
فروشگاه نخ و نقشه تابلوفرش پرند
تعداد آیتم: ۰
جمع کل: ۰ ریـال
تخفیف: ۰ ریـال
مبلغ قابل پرداخت: ۰ ریـال
» خرید نهایی
  • خاتم کد:(117)

   تعداد گره 520 تعدادرج 380 رجشمار 46 عرض 80 سانت طول 58 سانت تعداد رنگ 38 مقاط 16/46 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   313,000 تومان

  • مدینه منوره

   تعداد گره 700 تعدادرج 511 رجشمار 46 عرض 107 سانت طول 78 سانت مقاط 29/8 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   567,000 تومان

  • اسما حسنی کد: (118)

   تعداد گره 700 تعدادرج 500 رجشمار 46 عرض 106 سانت طول 76 سانت تعداد رنگ 28 مقاط 29/17 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   550,000 تومان

  • زمزم (کد : 113)

   تعداد گره 500 تعدادرج 350 رجشمار 46 عرض 76 سانت طول 53 سانت مقاط 14/58 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   307,000 تومان

  • تبارک (کد :110 )

   تعداد گره 560 تعدادرج 350 رجشمار 46 عرض 85 سانت طول 53 سانت مقاط 16/33 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   340,000 تومان

  • ذبح اسماعیل

   تعداد گره 490 تعدادرج 720 رجشمار 46 عرض 75 سانت طول 110 سانت مقاط 29/40 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   559,000 تومان

  • مسجد نبی بزرگ

   تعداد گره 560 تعدادرج 420 رجشمار 46 عرض 85 سانت طول 64 سانت مقاط 19/6 تعداد رنگ 54 تعداد رنگ ابریشم - نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   365,000 تومان

  • وان یکاد سبحان آموزشی

   تعداد گره 300 تعدادرج 200 رجشمار 46 عرض 45 سانت طول 30 سانت مقاط 5 تعداد رنگ 25 تعداد رنگ ابریشم 5 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   110,000 تومان

  • وان یکاد رزاق

   تعداد گره 200 تعدادرج 300 رجشمار 46 عرض 30 سانت طول 45 سانت مقاط 5 تعداد رنگ 18 تعداد رنگ ابریشم 5 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   110,000 تومان

  • وان یکاد ملک

   تعداد گره 250 تعدادرج 360 رجشمار 46 عرض 38 سانت طول 55 سانت مقاط 7/50 تعداد رنگ 28 تعداد رنگ ابریشم 4 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   162,000 تومان

  • وان یکاد ندا

   تعداد گره 200 تعدادرج 300 رجشمار 46 عرض 30 سانت طول 45 سانت مقاط 5 تعداد رنگ 22 تعداد رنگ ابریشم 4 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   110,000 تومان

  • وان یکاد شیپوری

   تعداد گره 200 تعدادرج 300 رجشمار 46 عرض 30 سانت طول 45 سانت مقاط 5 تعداد رنگ 26 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   110,000 تومان

  • وان یکاد صدف

   تعداد گره 182 تعدادرج 672 رجشمار 46 عرض 28 سانت طول 102 سانت مقاط 10/20 تعداد رنگ 36 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   215,000 تومان

  • وان یکاد میعاد

   تعداد گره 280 تعدادرج 485 رجشمار 46 عرض 45 سانت طول 73 سانت مقاط 11/32 تعداد رنگ 30 تعداد رنگ ابریشم 4 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   244,000 تومان

  • وان یکاد سبحان

   تعداد گره 298 تعدادرج 638 رجشمار 46 عرض 45 سانت طول 97 سانت مقاط 15/85 تعداد رنگ 23 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   333,000 تومان

  • وان یکاد نصرت

   تعداد گره 256 تعدادرج 451 رجشمار 46 عرض 39 سانت طول 68 سانت مقاط 9/63 تعداد رنگ 22 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   207,000 تومان

  • وان یکاد مطهر

   تعداد گره 340 تعدادرج 700 رجشمار 46 عرض 52 سانت طول 106 سانت مقاط 19/84 تعداد رنگ 18 تعداد رنگ ابریشم 2 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   397,000 تومان

  • وان یکاد رضوان

   تعداد گره 380 تعدادرج 550 رجشمار 46 عرض 57 سانت طول 83 سانت مقاط 17/42 تعداد رنگ 29 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   366,000 تومان

  • حدیث الهی

   عداد گره 340 تعدادرج 700 رجشمار 46 عرض 52 سانت طول 106 سانت مقاط 13/17 تعداد رنگ 27 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   277,000 تومان

  • استجابت

   تعداد گره 301 تعدادرج 500 رجشمار 46 عرض 45 سانت طول 76 سانت مقاط 12/55 تعداد رنگ 16 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   278,000 تومان

  • ایمان

   تعداد گره 250 تعدادرج 420 رجشمار 46 عرض 38 سانت طول 68 سانت مقاط 8/75 تعداد رنگ 12 تعداد رنگ ابریشم 2 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   189,000 تومان

  • وان یکاد شمسا

   تعداد گره 282 تعدادرج 531 رجشمار 46 عرض 43 سانت طول 81 سانت مقاط 12/48 تعداد رنگ 29 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   262,000 تومان

  • کوثر پوستی

   تعداد گره 286 تعدادرج 418 رجشمار 46 عرض 44 سانت طول 63 سانت مقاط 9/97 تعداد رنگ 13 تعداد رنگ ابریشم 2 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   215,000 تومان

  • وان یکاد محیا

   تعداد گره 330 تعدادرج 450 رجشمار 46 عرض 50 سانت طول 68 سانت مقاط 12/38 تعداد رنگ 30 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   345,000 تومان

  • ولن یکاد عرفان

   تعداد گره 330 تعدادرج 450 رجشمار 46 عرض 50 سانت طول 68 سانت مقاط 12/38 تعداد رنگ 30 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   235,000 تومان

  • وان یکاد عرفان

   تعداد گره 278 تعدادرج 420 رجشمار 46 عرض 42 سانت طول 63 سانت مقاط 9/73 تعداد رنگ 22 تعداد رنگ ابریشم 4 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   235,000 تومان

  • وان یکاد عرفان

   تعداد گره 330 تعدادرج 450 رجشمار 46 عرض 50 سانت طول 68 سانت مقاط 12/38 تعداد رنگ 30 تعداد رنگ ابریشم 3 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   267,000 تومان

  • وان یکاد تلآلو

   تعداد گره 662 تعدادرج 234 رجشمار 46 عرض 100 سانت طول 48 سانت تعداد مقاط 12.9 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   260,000 تومان

  • وان یکاد کد 355

   تعداد گره 370 تعدادرج 520 رجشمار 46 عرض 56 سانت طول 79 سانت مقاط 16/04 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   296,000 تومان

  • نور علی نور

   تعداد گره 391 تعدادرج 700 رجشمار 46 عرض 58 سانت طول 105 سانت مقاط 22/81 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   420,000 تومان

  • وان یکاد پوستی

   تعداد گره 255 تعدادرج 600 رجشمار 46 عرض 38 سانت طول 90 سانت مقاط 12/7 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   274,000 تومان

  • حمد50*70

   تعداد گره 370 تعدادرج 500 رجشمار 46 عرض 56 سانت طول 76 سانت مقاط 15/42 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   285,000 تومان

  • وان یکاد کوثر طلایی

   تعداد گره 612 تعدادرج 270 رجشمار 46 عرض 93 سانت طول 41 سانت تعداد رنگ 32 مقاط 13.8 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   296,000 تومان

  • وان یکاد توحید طلایی

   تعداد گره 612 تعدادرج 270 رجشمار 46 عرض 93 سانت طول 41 سانت تعداد رنگ 32 مقاط 13.8 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   296,000 تومان

  • وان یکاد کوثر

   تعداد گره 300 تعدادرج 450 رجشمار 46 عرض 46 سانت طول 68 سانت مقاط 11/25 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   213,000 تومان

  • وان یکاد مروارید

   تعداد گره 600 تعدادرج 290 رجشمار 46 عرض 91 سانتت طول 44 سانت نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   304,000 تومان

  • وان یکاد ترنم

   تعداد گره 700 تعدادرج 350 رجشمار 46 عرض 107سانت طول 54سانت نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   408,000 تومان

  • چهار قل پوستی عرضی

   تعداد گره 300 تعدادرج 700 رجشمار 46 عرض 45 سانت طول 107 سانت مقاط 17/50 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   323,000 تومان

  • وان یکاد نسخ

   تعداد گره 252 تعدادرج 655 رجشمار 46 عرض 38 سانت طول 100 سانت مقاط 13/76 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   260,000 تومان

  • ون یکاد طاها (کد :109)

   تعداد گره 278 تعدادرج 708 رجشمار 46 عرض 42 سانت طول 108 سانت مقاط 16/41 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   343,000 تومان

  • ون یکاد تذهیب

   تعداد گره 410 تعدادرج 805 رجشمار 46 عرض 62 سانت طول 122 سانت مقاط 27/51 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   495,000 تومان

  • حمد و ون یکاد

   تعداد گره 400 تعدادرج 600 رجشمار 46 عرض 60 سانت طول 90 سانت مقاط 20 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   370,000 تومان

  • ون یکاد کیمیا

   تعداد گره 1230 تعدادرج 370 رجشمار 46 عرض 190 سانت طول 57 سانت تعداد رنگ 64 مقاط 37/93 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   720,000 تومان

  • ون یکاد مهر1

   تعداد گره 370 تعدادرج 600 رجشمار 46 عرض 55 سانت طول 90 سانت مقاط 18/50 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   361,000 تومان

  • ون یکاد مبین

   تعداد گره 384 تعدادرج 520 رجشمار 46 عرض 57 سانت طول 78 سانت مقاط 16/64 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   336,000 تومان

  • آیت الکرسی پوستی

   تعداد گره 306 تعدادرج 600 رجشمار 46 عرض 46 سانت طول 91 سانت مقاط 15/30 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   283,000 تومان

  • الله

   تعداد گره 266 تعدادرج 420 عرض 39 سانت طول 63 سانت

   186,000 تومان

  • ون یکاد مهر2

   تعداد گره 360 تعدادرج 483 رجشمار 46 عرض 54 سانت طول 72 سانت مقاط 14/49 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   315,000 تومان

  • وان یکاد سنا

   تعداد گره 540 ، تعدادرج 400، رجشمار 46 ، عرض 82سانت، طول 60سانت، مقاط 18، نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   375,000 تومان

  • وان یکاد نصیر

   عداد گره 380 تعدادرج 520 رجشمار 46 عرض 57 سانت طول 79 سانت مقاط 16/47 تعداد رنگ 33 تعداد رنگ ابریشم 5 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   260,000 تومان

  • وان یکاد فردوس

   تعداد گره 278 تعدادرج 420 رجشمار 46 عرض 42 سانت طول 63 سانت مقاط 9/73 تعداد رنگ 22 تعداد رنگ ابریشم 4 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   210,000 تومان

  • وان یکاد مجلل کد: (114)

   تعداد گره 770 تعدادرج 530 رجشمار 46 عرض 117 سانت طول 81 سانت مقاط 34 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   646,000 تومان

  • طهورا

   تعداد گره 800 تعدادرج 370 رجشمار 46 عرض 121 سانت طول 56 سانت تعداد مقاط 24.7 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   494,000 تومان

  • وان یکاد شمسه (کد: 108 )

   تعداد گره 671 تعدادرج 470 رجشمار 46 عرض 102 سانت طول 71 سانت مقاط 26.28 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   500,000 تومان

  • وان یکاد ثمین (111)

   تعداد گره 300 تعدادرج 550 رجشمار 46 عرض 46 سانت طول 83 سانت مقاط 13/75 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   289,000 تومان

  • وان یکاد طلایی (115)

   تعداد گره 361 تعدادرج 460 رجشمار 46 عرض 55 سانت طول 70 سانت مقاط 13/80 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   294,000 تومان

  • ون یکاد مشکات کد:(122)

   تعداد گره 350 تعدادرج 560 رجشمار 46 عرض 53 سانت طول 85 سانت مقاط 16.33 نخ مصرفی مرینوس و ابریشم

   343,000 تومان


   1  


تمامي حقوق اين سايت متعلق به تابلو فرش پرند مي باشد
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط پورتال فراتک